La Societat Catalana de Reumatologia

La Societat Catalana de Reumatologia (SCR) és una entitat sense ànim de lucre, lligada a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, que té com a objectiu fonamental augmentar el coneixement existent al voltant de les malalties reumàtiques, amb la decidida voluntat de millorar la salut dels ciutadans.

Impulsa i dona a conèixer la recerca que duen a terme els reumatòlegs catalans i assegura la seva formació continuada. Així mateix, està a disposició de les autoritats sanitàries del país, amb les que col·labora en les tasques de planificació, i de les associacions de pacients, a les que assessora en les de divulgació.

És una societat plural i diversa, molt ben cohesionada, amb una llarga tradició científica, més de 70 anys ens contemplen, que es renova dia a dia i es projecta cap al futur, essent en tot moment molt conscient del gran impacte que les malalties reumàtiques tenen sobre la qualitat de vida dels pacients.

Dr Joan M. Nolla Solé

President SCR

Junta

Foto Hèctor Corominas - Societat Catalana de Reumatologia

Hèctor Corominas

President

Foto Delia Reina - Societat Catalana de Reumatologia

Delia Reina Sanz

Vicepresidenta

Foto Carolina Pérez - Societat Catalana de Reumatologia

Carolina Perez Garcia

Secretària

Juanjo de Agustín

Tresorer

Foto Mireia Moreno - Societat Catalana de Reumatologia

Mireia Moreno

Vocal

Foto Meritxell Salles - Societat Catalana de Reumatologia

Meritxell Salles Lizarzaburu

Vocal

Estatuts

 1. L’associació es denomina “SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA”.
 2. Està subjecte a les disposicions de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març).
 3. La SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA és una branca especialitzada, per raó de la disciplina científica en la que desenvolupa la seva activitat, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
 4. La durada de la societat serà indefinida.

 1. La SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA, que no té finalitat lucrativa, té com a objectius:
  • Agrupar tots els especialistes llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb l’especialitat de Reumatologia, i els llicenciats o diplomats universitaris en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol·licitin i que siguin admesos.
  • Contribuir al millorament científic dels seus associats.
  • Promoure el desenvolupament de la Reumatologia.
  • Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria de Reumatologia.
  • Establir els mitjans per a l’ampliació d’estudis de l’especialitat.
  • Col·laborar amb les universitats en un desenvolupament científic i tècnic.
  • Fomentar la col·laboració amb altres Societats estatals i internacionals.
 2. Per portar a terme aquests objectius, la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA assumirà la representació i l’adhesió en conjunt dels seus membres a les societats germanes d’àmbit estatal i internacional.

 1. Poden ésser admeses a la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA les persones que reuneixin els requisits previstos en l’article 31 d’aquests Estatuts.
 2. La comprovació dels requisits i circumstàncies requerits la farà la Junta Directiva de l’associació.

La SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA té el domicili a Barcelona, a la seu de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, C. Major de Can Caralleu, 1-7.

La SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA complirà els seus fins primordialment a Catalunya, i àmbits territorials de parla catalana.

La SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA podrà tenir Seccions Territorials a les Filials de l’Acadèmia.

La SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA es regirà pels següents òrgans:

 1. L’Assemblea General.
 2. La Junta Directiva.

L’Assemblea, òrgan suprem de l’associació, estarà constituïda per la totalitat dels socis. Podran ser ordinàries i extraordinàries.

L’Assemblea General Ordinària es reunirà una vegada l’any a fi i efecte d’aprovar el pressupost anual i la liquidació dels comptes anuals, i també per adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de l’aportació per al sosteniment de les despeses de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA, i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern. També tractarà la memòria de les activitats desenvolupades, els projectes futurs, la renovació parcial reglamentària de la Junta Directiva, les propostes dels membres de l’Assemblea, i els precs dels associats que hi assisteixin.

 1. L’Assemblea General és l’òrgan expressiu de la voluntat dels seus membres. Serà convocada per la Junta Directiva amb quinze dies d’anticipació, mitjançant escrit adreçat al domicili de cada soci, on es farà constar l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió en primera i segona convocatòria.
 2. Un nombre no inferior al 5% dels socis pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de reunió d’aquella. La sol·licitud també pot fer-se directament a l’Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte punts no inclosos en l’ordre del dia, si així ho decideix una majoria de dos terceres parts de les persones presents.
 3. L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi siguin presents la meitat més un dels socis, i en segona convocatòria, com a mínim mitja hora més tard, sigui quin sigui el nombre de presents.
 4. El President i el Secretari de la Junta Directiva actuaran, si hi són presents, amb els mateixos càrrecs a l’Assemblea General. En llur absència seran substituïts per un Vicepresident, Vicesecretari o algun altre membre de la Junta Directiva, per aquest ordre i, en darrer terme, seran escollits per votació entre els assistents a l’Assemblea General.
 5. En primer lloc, en tota Assemblea es procedirà a la lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’última Assemblea.
  Els acords es prendran per majoria simple dels membres que hi assisteixin.
 6. L’Assemblea General és l’òrgan competent per elegir els membres que composaran la Junta Directiva, i podrà destituir-los en qualsevol moment, sempre que aquest assumpte es trobi inclòs en l’ordre del dia.

En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa de vots.

Les actes de les sessions de les Assemblees Generals han d’incloure la data de la reunió, la llista de les persones assistents, els assumptes tractats, els acords adoptats, i recolliran fidelment les diverses opinions expressades pels socis i, a petició d’algun d’ells, podrà fer-se constar textualment una proposició o observació. L’acta serà signada pel Secretari, amb el vistiplau del President.

L’Assemblea General Extraordinària es farà quan així ho decideixi la Junta Directiva, o bé quan ho sol·liciti per escrit un nombre d’associats no inferior al 10% del total, amb inclusió de l’ordre del dia. En aquest cas, l’assemblea tindrà lloc dintre d’un termini no superior als trenta dies a comptar des de la sol·licitud.


Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació o societat, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, cal un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts del assistents.

La Junta Directiva estarà constituïda per:

 1. Un President,
 2. Un Vicepresident,
 3. Un Secretari,
 4. Un Vicesecretari o Tresorer,
 5. Dos Vocals,
 6. Poden crear-se altres càrrecs dins de la Junta Directiva a proposta de la Societat i amb l’aprovació de la Junta de Govern de l’Acadèmia.
 1. Els membres de la Junta Directiva seran elegits, d’entre els socis amb al menys 12 mesos d’antiguitat a la societat, per majoria simple de vots dels socis concorrents a l’Assemblea General Ordinària.
  Al menys dos terços (quatre membres) de la Junta Directiva hauran de ser especialistes en Reumatologia.
 2. La votació, que serà secreta, es farà separadament per cada càrrec, o per candidatures, segons es demani en la convocatòria. Aquesta convocatòria, caldrà que determini el període de presentació de càrrecs o candidatures, passat el qual, si no hi ha cap presentació, la Junta Directiva en farà una proposta que serà elegida per majoria simple.
  La convocatòria especificarà si s’accepta el vot delegat i el vot per correu.
 3. Els càrrecs de la Junta Directiva són gratuïts.
 1. Els càrrecs tindran una durada de quatre anys sense possibilitat de reelecció consecutiva pel mateix càrrec.
 2. La renovació es farà per meitat cada dos anys. En la primera renovació s’elegirà el Vicepresident, el Secretari i el Vocal 2on. En la segona renovació ho faran el President, el Vicesecretari o Tresorer i el Vocal 1er.

La Junta Directiva es reunirà cada vegada que la convoqui el seu President, qui haurà de fer-ho al menys un cop al trimestre per celebrar sessió ordinària i tantes altres vegades com ho consideri ell necessari, o li ho demanin com a mínim tres membres de la Junta Directiva.

Correspon a la Junta Directiva la programació i direcció de les activitats de la societat, la gestió administrativa de l’associació i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General el pressupost anual d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de l’any anterior.

La Junta Directiva té facultat per atorgar tota classe d’actes i contractes que siguin d’administració o de disposició, tret dels d’adquisició, gravamen i disposició de béns immobles pels que necessitarà autorització de l’Assemblea de socis.

El President de la Junta Directiva tindrà la representació legal de l’Associació, actuarà en el seu nom i executarà els acords adoptats per l’Assemblea o per la Junta mateixa. Ordenarà la convocatòria de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.

El Vicepresident substituirà el President en totes les funcions que aquest li encomani en cas d’absència, malaltia o dimissió.

El Secretari redactarà i signarà, juntament amb el President, les actes de les sessions dels òrgans de La Societat, tindrà cura del corresponent Llibre d’Actes, així com del registre de socis.


Convocarà, per ordre del President, les reunions de Junta i les Assemblees ordinària i extraordinària. Tindrà custòdia dels llibres, segells i documents de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA.

 1. El Vicesecretari o Tresorer rebrà i custodiarà els fons pertanyents a la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA, donarà compliment a les ordres de pagament que decideixi el President i dirigirà la comptabilitat portant-ne un control escrit.
 2. Formalitzarà els Pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de l’any anterior que presentarà a la Junta Directiva, perquè aquesta els sotmeti a l’aprovació de l’Assemblea General.

Els vocals col·laboraran en les tasques que els encarregui el President.

 1. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o representats, la majoria dels seus membres. Prendrà els acords per majoria simple de concorrents. En cas d’empat serà decisori el vot del President.
 2. La representació de la Junta Directiva es podrà atorgar tan sols a altres membres de la pròpia Junta.

La Junta Directiva, per acord d’una majoria no inferior als dos terços del nombre dels seus membres, podrà delegar amb caràcter permanent part de les seves funcions en algun o alguns dels seus membres. En tot cas, no serà delegable el retre comptes a l’Assemblea, presentar-li propostes de qualsevol mena, ni convocar aquest òrgan de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA.

 1. La SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA podrà crear les seccions especialitzades que cregui necessari. Prèviament haurà de comunicar-ho a la Junta de Govern de l’Acadèmia, perquè en doni el seu vistiplau.
  Les seccions especialitzades seran coordinades per un membre de la Junta Directiva de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA i actuaran a l’empara de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA.
 2. La SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA podrà crear Seccions Territorials en el si de les Filials de l‘Acadèmia.

El President i el Secretari de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA formen part, com a membres nats, de la Junta Consultiva de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, la qual es reunirà d’acord amb l’article 12è dels seus Estatuts.

La Secretaria de l’Acadèmia i la Fundació Privada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, podran donar suport a la gestió econòmica i comptable de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA, previ acord al respecte de la Junta Directiva.

Les activitats científiques de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA seran comunicades a la Junta de Govern de l’Acadèmia, a fi que aquesta en tingui coneixement i en doni la deguda difusió.


Les Seccions Territorials de les Filials comunicaran les seves activitats a la Junta Directiva de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA perquè en tenir-ne coneixement les inclogui com a pròpies i en faci l’adequada difusió.

La secretaria de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA donarà a conèixer regularment a la Secretaria General de l’Acadèmia el moviment d’altes i baixes de socis per a la tramesa de publicacions i la correspondència general. Al final de cada any acadèmic elaborarà una memòria de les activitats realitzades durant el curs, que enviarà al Secretari General perquè sigui inclosa en la memòria anual de l’Acadèmia.

Qualsevol proposta de modificació d’estatuts, i formació de Seccions, han d’ésser aprovades per la Junta de Govern de l’Acadèmia. Per a modificar els estatuts, caldrà que la Junta Directiva convoqui Assemblea General Extraordinària de Socis, incloent aquest punt en l’ordre del dia, i deixant a disposició dels socis des d’aquell moment el text complet dels articles que es proposa modificar. Serà necessària l’aprovació per una majoria de dos terços dels socis presents a l’Assemblea General.

El nombre de socis és il·limitat.

Podrà ser soci de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA qualsevol persona que reuneixi els requisits següents:

 1. Ser llicenciat en Medicina i Cirurgia o posseir títol universitari superior o diplomatura en alguna branca científica o professionalment relacionada amb Reumatologia.
 2. Ser membre de l’Acadèmia com soci numerari o adjunt.
 3. Ser aprovat per la Junta Directiva de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA.

Els socis tenen aquests drets:

 1. Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals. Cada soci té un vot.
 2. Ésser electors i elegibles per a formar part dels òrgans de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA.
 3. Gaudir dels serveis que presti la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA.
 4. Assistir a tots els actes que celebri la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA.
 5. Ésser informats de la marxa de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA, de la identitat dels altres membres de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA, de l’estat de comptes i, amb anterioritat a la convocatòria, dels assumptes que s’hagi previst de tractar en les assemblees i verbalment durant l’assemblea. Els membres de l’òrgan de govern han de proporcionar la informació sol•licitada.
 6. Posseir un exemplar dels estatuts vigents i del reglament de règim intern.
 7. Consultar els llibres de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA.
 8. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 9. Procediment sancionador. La Junta Directiva comunicarà al soci l’obertura d’un expedient sancionador, indicant les causes que el motiven, que sempre hauran de basar-se en l’incompliment dels deures com a associat. La Junta Directiva escoltarà prèviament al soci, i decidirà motivadament si procedeix la imposició d’alguna sanció. La seva decisió podrà ser recorreguda davant de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
 10. Tots els altres drets que aquests Estatuts i la llei concedeixin.

Serà obligació dels socis:

 1. Observar els Estatuts i reglaments de règim interior, i acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA.
 2. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament en el seu assoliment. Col·laborar en les sessions científiques, i en general, en totes les activitats desenvolupades per la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA..
 3. Contribuir al sosteniment de les despeses de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA amb el pagament de les aportacions econòmiques previstes als estatuts i aprovades d’acord amb ells.
 4. Complir amb la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

Es causarà baixa de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA:

 1. Per renúncia voluntària comunicada per escrit en carta dirigida al President de la Junta Directiva.
 2. Per l’impagament de les aportacions corresponents, prèvia comunicació per escrit al domicili que el soci hagi designat.
 3. Per acord de l’Assemblea General, quan el soci hagi incomplert greument les seves obligacions com a membre de l’entitat. En aquest cas, s’obrirà un expedient que estarà a càrrec d’un Instructor, nomenat per la Junta Directiva.

S’informarà al soci dels fets que motiven l’expedient. Posteriorment, l’interessat podrà presentar les al·legacions que estimi convenients en el seu descàrrec. A la vista d’elles, la Junta Directiva decidirà si procedeix sanció i quina és la seva gradació, de forma escrita i motivada. La votació de la Junta Directiva serà secreta i per a la validesa de l’acord s’exigirà un quòrum d’assistència de dos terços dels seus membres. La separació definitiva com a soci, si s’escau, haurà de ser aprovada davant l’Assemblea General de Socis.

Les matèries a tractar en les sessions científiques i el seu desenvolupament seran determinades per la Junta Directiva que tindrà la facultat de sol·licitar la col•laboració de les persones que cregui més adients.

La convocatòria de les sessions científiques amb l’enunciat dels temes a tractar, es comunicarà per escrit a tots els socis amb la suficient antelació.

La Junta Directiva podrà convocar actes i reunions científiques extraordinàries si així ho creu convenient pel bon prestigi i desenvolupament de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA.

Les activitats i/o relacions que estableixi la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA amb altres entitats o societats científiques s’hauran de comunicar a la Junta de Govern de l’Acadèmia, no podent estar en contradicció amb els seus Estatuts.

 1. La SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA no té un patrimoni inicial.
 2. La SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA gaudeix de la seu, les instal·lacions i els serveis administratius i generals de l’Acadèmia.

Els recursos econòmics pel desenvolupament de la seva activitat es preveu que seran:

 1. Les aportacions dels socis, acordats en la Junta General Extraordinària.
 2. Les subvencions dels Organismes oficials i d’altres.
 3. Les ajudes d’altres persones o institucions.

La SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA es podrà dissoldre per alguna de les següents causes:

 1. Per una resolució judicial ferma.
 2. Per un acord de l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. Per tenir validesa haurà de ser adoptada almenys per dos terços dels membres. Això no obstant, l’Assemblea no podrà acordar la dissolució mentre un mínim de la quarta part dels socis numeraris s’hi oposi, estigui disposat a continuar la seva vida i es comprometi per escrit a sostenir-la econòmicament.
 3. Per la impossibilitat de realitzar el fi pel qual va ser constituïda la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA.

En cas de dissolució de la SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA actuarà de comissió liquidadora l’última Junta Directiva en exercici, la qual, una vegada hagi realitzat els drets i les obligacions pendents, posarà el romanent del patrimoni social a disposició de l’Acadèmia.

En tot allò que no estigui contemplat expressament per aquests Estatuts, seran d’aplicació els Estatuts de l’Acadèmia.

Fem constar que els presents Estatuts contenen les modificacions aprovades a l’Assemblea General Extraordinària de data 9 d’octubre de 1998.

 Dr. Raimon Sanmartí Sala

 Dra. Teresa Clavaguera Poch

 President SC Reumatologia

 Secretària SC Reumatologia

Comparteix-ho!