La Societat Catalana de Reumatologia

La Societat Catalana de Reumatologia (SCR) és una entitat sense ànim de lucre, lligada a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, que té com a objectiu fonamental augmentar el coneixement existent al voltant de les malalties reumàtiques, amb la decidida voluntat de millorar la salut dels ciutadans.

Impulsa i dona a conèixer la recerca que duen a terme els reumatòlegs catalans i assegura la seva formació continuada. Així mateix, està a disposició de les autoritats sanitàries del país, amb les que col·labora en les tasques de planificació, i de les associacions de pacients, a les que assessora en les de divulgació.

És una societat plural i diversa, molt ben cohesionada, amb una llarga tradició científica, més de 70 anys ens contemplen, que es renova dia a dia i es projecta cap al futur, essent en tot moment molt conscient del gran impacte que les malalties reumàtiques tenen sobre la qualitat de vida dels pacients.

Dr Joan M. Nolla Solé

President SCR

Junta

Foto Hèctor Corominas - Societat Catalana de Reumatologia

Hèctor Corominas

President

Foto Teresa Clavaguera - Societat Catalana de Reumatologia

Teresa Clavaguera

Vicepresidenta

Foto Pilar Santo - Societat Catalana de Reumatologia

Pilar Santo

Secretària

Juanjo de Agustín

Tresorer

Foto Mireia Moreno - Societat Catalana de Reumatologia

Mireia Moreno

Vocal

Foto Ivette Casafont - Societat Catalana de Reumatologia

Ivette Casafont

Vocal

Estatuts

 1. L’associació es denomina “SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA” (“l’Associació”)
 2. Està subjecte a les disposicions de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (DOGC 5123, de 2 de maig) i de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març).
 3. L’Associació és una branca especialitzada, per raó de la disciplina científica en la que desenvolupa la seva activitat, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (“l’Acadèmia”).
 4. La durada de l’Associació serà indefinida.
 5. L’Associació consta inscrita al Registre d’Associacions i Entitats de la Generalitat de Catalunya amb el número 11489.
 6. La pàgina web de l’Associació és https://screumatologia.cat/ (la “Pàgina Web”).

 1. L’Associació, que no té finalitat lucrativa, té com a objectius:
  • Agrupar tots els especialistes llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb l’especialitat de Reumatologia, i els llicenciats o diplomats universitaris en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol·licitin i que siguin admesos.
  • Contribuir al millorament científic dels seus associats.
  • Promoure el desenvolupament de la Reumatologia.
  • Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria de Reumatologia.
  • Establir els mitjans per a l’ampliació d’estudis de l’especialitat.
  • Col·laborar amb les universitats en un desenvolupament científic i tècnic.
  • Fomentar la col·laboració amb altres Societats estatals i internacionals.
 1. Per portar a terme aquests objectius, l’Associació assumirà la representació i l’adhesió en conjunt dels seus membres a les societats germanes d’àmbit estatal i internacional.

 1. Poden ésser admeses a l’Associació les persones que reuneixin els requisits previstos en l’article 31 d’aquests Estatuts.
 2. La comprovació dels requisits i circumstàncies requerits la farà la Junta Directiva de l’Associació.

L’Associació té el domicili a Barcelona, a la seu de l’Acadèmia, c/Major de Can Caralleu, 1-7.

L’Associació complirà els seus fins primordialment a Catalunya, i àmbits territorials de parla catalana.

L’Associació podrà tenir Grups de Treball territorials a les Filials de l’Acadèmia.

L’Associació es regirà pels següents òrgans:

 1. L’Assemblea General.
 2. La Junta Directiva.

L’Assemblea General, òrgan suprem de l’Associació, estarà constituïda per la totalitat dels associats. Podran ser ordinàries i extraordinàries. L’Assemblea General té les funcions atribuïdes a l’article 322-2 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

L’Assemblea General Ordinària es reunirà una vegada l’any a fi i efecte de aprovar el pressupost anual i la liquidació dels comptes anuals, i també per adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de l’aportació per al sosteniment de les despeses de l’Associació, i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern. També tractarà la memòria de les activitats desenvolupades, els projectes futurs, la renovació parcial reglamentària de la Junta Directiva, les propostes dels membres de l’Assemblea General, i els precs dels associats que hi assisteixin.

1. L’Assemblea General és l’òrgan expressiu de la voluntat dels seus associats. Serà convocada per la Junta Directiva amb quinze dies d’anticipació, mitjançant: (i) publicació a la Pàgina Web; i (ii) escrit adreçat al domicili de cada associat, on es farà constar l’ordre del dia, el lloc (que podrà ser el que decideixi sobiranament la Junta Directiva), la data i l’hora de la reunió en primera i segona convocatòria.

Sempre que ho permeti la legislació aplicable, la convocatòria de l’Assemblea General es podrà remetre per correu electrònic (en comptes de per correu postal) a aquells associats que així ho hagin sol·licitat expressament.

Excepcionalment, si la situació sanitària o altres raons pràctiques fan impossible o desaconsellen la celebració de l’Assemblea General de forma física, i sempre que ho permeti la legislació aplicable, aquesta es podrà celebrar per videoconferència, garantint en tot moment la identificació del assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. En aquest cas, s’entén que la reunió es celebra al lloc on és la persona que presideixi.

2. Un nombre no inferior al 5% dels associats pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de reunió d’aquella. La sol·licitud també pot fer-se directament a l’Assemblea General, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte punts no inclosos en l’ordre del dia, si així ho decideix una majoria de dos terceres parts de les persones presents.

3. L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi siguin presents la meitat més un dels associats, i en segona convocatòria, com a mínim mitja hora més tard, sigui quin sigui el nombre de presents.

4. El President i el Secretari de la Junta Directiva actuaran, si hi són presents, amb els mateixos càrrecs a l’Assemblea General. En llur absència seran substituïts per un Vicepresident, Vicesecretari o algun altre membre de la Junta Directiva, per aquest ordre i, en darrer terme, seran escollits per votació entre els assistents a l’Assemblea General.

5. En primer lloc, en tota Assemblea General es procedirà a la lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’última Assemblea General.

6. Els acords es prendran per majoria simple dels associats que hi assisteixin.

Per adoptar acords sobre la separació dels associats, la disposició o venta de béns, la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, cal un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts dels assistents.

En cas d’empat, el vot de qui presideixi l’Assemblea General és diriment.

7. L’Assemblea General és l’òrgan competent per escollir els associats que composaran la Junta Directiva, i podrà destituir-los en qualsevol moment, sempre que aquest assumpte es trobi inclòs en l’ordre del dia.

En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria de vots.

Les actes de les sessions de les Assemblees Generals han d’incloure la data de la reunió, la llista de les persones assistents, els assumptes tractats, els acords adoptats, i recolliran fidelment les diverses opinions expressades pels associats i, a petició d’algun d’ells, podrà fer-se constar textualment una proposició o observació. L’acta serà signada pel Secretari, amb el vistiplau del President.

L’Assemblea General Extraordinària es farà quan així ho decideixi la Junta Directiva, o bé quan ho sol·liciti per escrit un nombre d’associats no inferior al 10% del total, amb inclusió de l’ordre del dia. En aquest cas, l’assemblea tindrà lloc dintre d’un termini no superior als trenta dies a comptar des de la sol·licitud.

La Junta Directiva estarà constituïda per:

 1. Un President,
 2. Un Vicepresident,
 3. Un Secretari,
 4. Un Vicesecretari o Tresorer,
 5. Dos Vocals,
 6. Poden crear-se altres càrrecs dins de la Junta Directiva a proposta de la Assemblea General i amb l’aprovació de la Junta de Govern de l’Acadèmia.

1. Els membres de la Junta Directiva seran escollits, d’entre els associats numeraris amb al menys 12 mesos d’antiguitat a l’Associació, per majoria simple de vots dels associats concurrents a l’Assemblea General Ordinària.

Al menys dos terços (quatre membres) de la Junta Directiva hauran de ser especialistes en Reumatologia.

2. La votació, que serà secreta, es farà separadament per cada càrrec, o per candidatures, segons es demani en la convocatòria. Aquesta convocatòria, caldrà que determini el període de presentació de càrrecs o candidatures, passat el qual, si no hi ha cap presentació, la Junta Directiva en farà una proposta que serà elegida per majoria simple.

La convocatòria especificarà si s’accepta el vot delegat i el vot per correu.

3. Els càrrecs de la Junta Directiva són no remunerats.

 1. Els càrrecs tindran una durada de quatre anys sense possibilitat de reelecció consecutiva pel mateix càrrec.
 2. La renovació es farà per meitat cada dos anys. En la primera renovació s’elegirà el Vicepresident, el Secretari i el Vocal 2on. En la segona renovació ho faran el President, el Vicesecretari o Tresorer i el Vocal 1er.

La Junta Directiva es reunirà cada vegada que la convoqui el seu President, qui haurà de fer-ho al menys un cop al trimestre per celebrar sessió ordinària i tantes altres vegades com ho consideri ell necessari, o li ho demanin com a mínim tres membres de la Junta Directiva.

La convocatòria es farà amb, al menys, quinze dies d’antelació, per correu electrònic. En la convocatòria s’inclourà l’ordre del dia, l’hora, la data i ell lloc de celebració de la Junta Directiva. Si tots el membres de la Junta Directiva estan d’acord, es podran celebrar reunions amb un termini de preavís inferior. També es podrà constituir una reunió de la Junta Directiva sense preavís si es troben reunits tots els membres de la Junta Directiva i decideixen unànimement celebrar una sessió.

La Junta Directiva es podrà celebrar per videoconferència, sempre que resti garantida la identificació del assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. En aquest cas, s’entén que la reunió es celebra al lloc on és la persona que presideix.

Correspon a la Junta Directiva la programació i direcció de les activitats de la Associació, la gestió administrativa de l’Associació i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General el pressupost anual d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de l’any anterior.

La Junta Directiva té facultat per atorgar tota classe d’actes i contractes que siguin d’administració o de disposició, tret dels d’adquisició, gravamen i disposició de béns immobles pels que necessitarà autorització de l’Assemblea General.

El President de la Junta Directiva tindrà la representació legal de l’Associació, actuarà en el seu nom i executarà els acords adoptats per l’Assemblea General o per la Junta Directiva mateixa. Ordenarà la convocatòria de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.

El Vicepresident substituirà el President en totes les funcions que aquest li encomani en cas d’absència, malaltia o dimissió.

El Secretari redactarà i signarà, juntament amb el President, les actes de les sessions dels òrgans de l’Associació, tindrà cura del corresponent Llibre d’Actes, així com del registre d’associats.

Convocarà, per ordre del President, les reunions de Junta Directiva i les Assemblees ordinària i extraordinària. Tindrà custòdia dels llibres, segells i documents de l’Associació.

 1. El Vicesecretari o Tresorer rebrà i custodiarà els fons pertanyents a l’Associació, donarà compliment a les ordres de pagament que decideixi el President i dirigirà la comptabilitat portant-ne un control escrit.
 2. Formalitzarà els Pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de l’any anterior que presentarà a la Junta Directiva, perquè aquesta els sotmeti a l’aprovació de l’Assemblea General.

Els vocals col·laboraran en les tasques que els encarregui el President.

 1. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o representats, la majoria dels seus membres. Prendrà els acords per majoria simple de concurrents. En cas d’empat serà decisori el vot del President.
 2. La representació de la Junta Directiva es podrà atorgar tan sols a altres membres de la pròpia Junta Directiva.

La Junta Directiva, per acord d’una majoria no inferior als dos terços del nombre dels seus membres, podrà delegar amb caràcter permanent part de les seves funcions en algun o alguns dels seus membres. En tot cas, no serà delegable el retre comptes a l’Assemblea General, presentar-li propostes de qualsevol mena, ni convocar aquest òrgan de la Associació, ni tampoc formular els seus comptes anuals.

A) Grups de Treball:

1.L’Associació, per mitjà de la Junta Directiva, podrà crear els grups de treball (els “Grups de Treball”) que cregui necessari per tal de que tots els interessats en una àrea específica del coneixement puguin treballar en equip i contribuir al desenvolupament clínic i científic en determinats àmbits o aspectes concrets de la Reumatologia, dintre de l’àmbit i dels objectius de l’Associació. Prèviament haurà de comunicar-ho a la Junta de Govern de l’Acadèmia, perquè en doni el seu vistiplau.

Els Grups de Treball seran coordinats per un membre de la Junta Directiva i actuaran a l’empara de l’Associació.

2. L’Associació podrà crear Grups de Treball territorials en el si de les Filials de l‘Acadèmia.

3. Els presents Estatuts, incorporen com a Annex I, els requisits de funcionament bàsics d’aquests Grups de Treball.

B) Comissions:

1. L’Associació, per mitjà de la Junta Directiva, podrà crear comissions (les “Comissions”) destinades a donar suport a la Junta Directiva en aquells aspectes que aquesta consideri oportú per a la millor gestió de l’Associació.

2. Les Comissions seran òrgans de naturalesa consultiva i en cap cas suposaran una delegació de les funciones atribuïdes a la Junta Directiva. 3. Les Comissions seran coordinades per al menys un membre de la Junta Directiva i actuaran a l’empara de l’Associació.

El President i el Secretari de l’Associació formen part, com a membres nats, de la Junta Consultiva de l’Acadèmia, la qual es reunirà d’acord amb l’article 12è dels seus Estatuts.

La Secretaria de l’Acadèmia i la Fundació Privada de l’Acadèmia, podran donar suport a la gestió econòmica i comptable de l’Associació, previ acord al respecte de la Junta Directiva.

Les activitats científiques de l’Associació seran comunicades a la Junta de Govern de l’Acadèmia, a fi que aquesta en tingui coneixement i en doni la deguda difusió.

Els Grups de Treball territorials de les Filials comunicaran les seves activitats a la Junta Directiva perquè en tenir-ne coneixement les inclogui com a pròpies i en faci l’adequada difusió.

La secretaria de l’Associació donarà a conèixer regularment a la Secretaria General de l’Acadèmia el moviment d’altes i baixes d’associats per a la tramesa de publicacions i la correspondència general. Al final de cada any acadèmic elaborarà una memòria de les activitats realitzades durant el curs, que enviarà al Secretari General perquè sigui inclosa en la memòria anual de l’Acadèmia.

Qualsevol proposta de modificació d’Estatuts, i la formació de Grups de Treball, han d’ésser aprovades per la Junta de Govern de l’Acadèmia. Per a modificar els Estatuts, caldrà que la Junta Directiva convoqui Assemblea General Extraordinària d’Associats, incloent aquest punt en l’ordre del dia, i deixant a disposició dels associats des d’aquell moment el text complet dels articles que es proposa modificar. Serà necessària l’aprovació per una majoria de dos terços dels associats presents a l’Assemblea General.

El nombre d’associats és il·limitat.

L’Associació tindrà dos tipus d’associats: (i) els associats no numeraris; i (ii) els associats numeraris. Podrà ser associat no numerari de l’Associació qualsevol persona que reuneixi els tres requisits següents:

 1. Ser llicenciat en Medicina i Cirurgia o posseir títol universitari superior o diplomatura en alguna branca científica o professionalment relacionada amb la Reumatologia.
 2. Ser membre de l’Acadèmia com a soci numerari o adjunt.
 3. Ser aprovat per la Junta Directiva de l’Associació.

Per a ser associat numerari caldrà reunir els mencionats requisits i, a més, ser metge especialista en reumatologia amb títol concedit o, en el seu cas, convalidat per el Ministeri d’Educació Espanyol. També seran numeraris tots aquells associats que fossin associats abans de l’entrada en vigor dels presents Estatuts.

Els associats numeraris i els no numeraris tenen els mateixos drets i deures excepte que així es reculli expressament en aquets Estatuts.

Les persones interessades en ser associades de l’Associació hauran de presentar una sol·licitud formal, mitjançant el formulari institucionalitzat de l’Acadèmia, per qualsevol dels següents mitjans:

Els candidats a associats podran ser requerits per a aportar les fotocopies compulsades de títols universitaris que refereixin a les seves sol·licituds d’ingrés a l’Associació a fi i efecte d’acreditar de forma fefaent la veracitat de les seves manifestacions.

La Junta Directiva de l’Associació avaluarà totes les sol·licituds de forma individualitzada i decidirà sobre l’admissió del nous associats. La condició d’associat és intransmissible, tant inter vivos com mortis causa.

Els associats tenen els següents drets:

 1. Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals. Cada associat té un vot.
 2. Ésser electors i elegibles per a formar part dels òrgans de l’Associació en els termes definits en aquests Estatus.
 3. Gaudir dels serveis que presti l’Associació.
 4. Assistir a tots els actes que celebri l’Associació.
 5. Ésser informats de la marxa de l’Associació, de la identitat dels altres membres de l’Associació, de l’estat de comptes i, amb anterioritat a la convocatòria, dels assumptes que s’hagi previst de tractar en les assemblees i verbalment durant l’assemblea. Els membres de l’òrgan de govern han de proporcionar la informació sol•licitada.
 6. Posseir un exemplar dels Estatuts vigents i del reglament de règim intern.
 7. Consultar els llibres de l’Associació.
 8. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 9. Procediment sancionador. La Junta Directiva comunicarà al associat l’obertura d’un expedient sancionador, indicant les causes que el motiven d’acord amb el reglament de règim intern on es tipifiquen les infraccions i sancions, que sempre hauran de basar-se en l’incompliment dels deures com a associat. La Junta Directiva escoltarà prèviament al associat, i decidirà motivadament si procedeix la imposició d’alguna sanció. La seva decisió podrà ser recorreguda davant de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
 10. Tots els altres drets que aquests Estatuts i la llei concedeixin.

Els associats tenen els següents deures:

 1. Observar els Estatuts i reglaments de règim interior, i acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.
 2. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament en el seu assoliment. Col·laborar en les sessions científiques, i en general, en totes les activitats desenvolupades per l’Associació.
 3. Contribuir al sosteniment de les despeses de l’Associació amb el pagament de les aportacions econòmiques previstes als Estatuts i aprovades d’acord amb ells. 4.Complir amb la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

Es causarà baixa de l’Associació:

1. Per renúncia voluntària comunicada per escrit en carta dirigida al President de la Junta Directiva.

2. Per l’impagament de les aportacions corresponents, prèvia comunicació per escrit al domicili que l’associat hagi designat.

3. Per acord de l’Assemblea General, quan l’associat hagi incomplert greument les seves obligacions com a membre de l’entitat. En aquest cas, s’obrirà un expedient que estarà a càrrec d’un Instructor, nomenat per la Junta Directiva.

S’informarà a l’associat dels fets que motiven l’expedient. Posteriorment, l’interessat podrà presentar les al·legacions que estimi convenients en el seu descàrrec. A la vista d’elles, la Junta Directiva decidirà si procedeix sanció i quina és la seva gradació, de forma escrita i motivada. La votació de la Junta Directiva serà secreta i per a la validesa de l’acord s’exigirà un quòrum d’assistència de dos terços dels seus membres. La separació definitiva com a soci, si s’escau, haurà de ser aprovada davant l’Assemblea General.

4. Per defunció, en el cas de les persones físiques, o per extinció en el cas de les persones jurídiques.

Les matèries a tractar en les sessions científiques i el seu desenvolupament seran determinades per la Junta Directiva que tindrà la facultat de sol·licitar la col•laboració de les persones que cregui més adients.

La convocatòria de les sessions científiques amb l’enunciat dels temes a tractar, es comunicarà per escrit a tots els associats amb la suficient antelació.

La Junta Directiva podrà convocar actes i reunions científiques extraordinàries si així ho creu convenient pel bon prestigi i desenvolupament de l’Associació.

Les activitats i/o relacions que estableixi l’Associació amb altres entitats o societats científiques s’hauran de comunicar a la Junta de Govern de l’Acadèmia, no podent estar en contradicció amb els seus Estatuts.

 1. L’Associació no té un patrimoni inicial.
 2. L’Associació gaudeix de la seu, les instal·lacions i els serveis administratius i generals de l’Acadèmia.

 Els recursos econòmics pel desenvolupament de la seva activitat es preveu que seran:

 1. Les aportacions dels associats, acordats en la Assemblea General Extraordinària.
 2. Les subvencions dels Organismes oficials i d’altres.
 3. Les ajudes d’altres persones o institucions.

 L’Associació es podrà dissoldre per alguna de les següents causes:

 1. Per una resolució judicial ferma.
 2. Per un acord de l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. Per tenir validesa haurà de ser adoptada almenys per dos terços dels associats. Això no obstant, l’Assemblea no podrà acordar la dissolució mentre un mínim de la quarta part dels associats numeraris s’hi oposi, estigui disposat a continuar la seva vida i es comprometi per escrit a sostenir-la econòmicament.
 3. Per la impossibilitat de realitzar el fi pel qual va ser constituïda l’Associació.

En cas de dissolució de l’Associació actuarà de comissió liquidadora l’última Junta Directiva en exercici, la qual, una vegada hagi realitzat els drets i les obligacions pendents, posarà el romanent del patrimoni social a disposició de l’Acadèmia.

En cas de dissolució de l’Associació, els bens sobrants seran distribuïts a l’Acadèmia.

En tot allò que no estigui contemplat expressament per aquests Estatuts, seran d’aplicació els Estatuts de l’Acadèmia.

Fem constar que els presents Estatuts contenen les modificacions aprovades a l’Assemblea General Extraordinària de data 10 de juny de 2022.

 Dr. Hèctor Corominas

 Dra. Carolina Perez

 President SC Reumatologia

 Secretària SC Reumatologia

DESCARREGA ELS ESTATUS DE L’SCR

Comparteix-ho!