Les Beques

Les Beques de la Societat Catalana de Reumatologia van sorgir amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament i la recerca en el camp de la Reumatologia a Catalunya. S’atorgarà la Beca al millor projecte original i inèdit, vinculat a aspectes clínics, epidemiològics o d’investigació bàsica en Reumatologia.

Enguany es comptarà amb un total de 6 beques (quatre finançades per la indústria: Abbvie, Boheringer, Galapagos i MSD, i 2 beques finançades per la propia SCR). 

Bases

Les bases per a optar-hi són les següents:

 1. Podran optar a aquesta Beca els socis de la Societat Catalana de Reumatologia.
 2. L’investigador principal (IP) del projecte haurà de ser reumatòleg o resident de Reumatologia.
 3. Un mateix IP no podrà presentar més d’un projecte dins de la mateixa convocatòria. En el cas de que es doni aquesta situació, la junta de la SCR demanarà a l’IP que seleccioni quin dels treballs vol que sigui avaluat pels membres del jurat, sent desqualificats la resta de projectes presentats per aquest IP.
 4. No es podran presentar diferent parts d’un mateix projecte com a beques successives.
 5. S’ha de fer constar les diferents fonts de finançament del projecte i que no es disposa d’altres finançaments competitius.
 6. La dotació de la beca serà de 6.000,00 € que es pagarà en tres terminis d’igual quantia. El primer termini es pagarà després de la seva concessió, el segon al llarg del segon any, desprès del lliurament d’un breu informe de l’estat del projecte i l’últim desprès de la presentació dels resultats en una de les reunions científiques de la Societat Catalana de Reumatologia. Es dona un termini màxim de 4 anys per a la presentació dels resultats des del moment de la concessió de la beca. En cas contrari es perdrà el dret al pagament de la beca i s’haurà de justificar en què s’han invertit els diners de la primera part dins el projecte. En cas de que no hagués hagut aquesta inversió en el projecte, la SCR podrà reclamar que es retornin els diners del primer pagament. No es podrà demanar una nova beca per un nou projecte en cas de no haver-se dut a terme un projecte anterior becat per la SCR.
 7. Per optar a aquesta Beca s’haurà d’enviar 2 còpies de la memòria del projecte en format electrònic (1 còpia amb el nom del sol·licitant i 1 còpia anònima, on no ha de constar cap nom propi, ni del grup de treball) de tota la documentació presentada a la secretaria acadèmica de la SCR Carolina Pérez García a (email: perezgarcia.carolina@gmail.com) i a la secretaria tècnica de la SCR Elena Granell (email: elena.granell@vhir.org) abans del 24 de maig de 2023 a les 23:59 h. Així mateix, s’haurà d’adjuntar la següent documentació:
  • Carta signada pel Cap del Servei o persona responsable, que es comprometi a dur a terme el projecte presentat.
  • Currículum del sol·licitant (una còpia). Cal presentar el CV en un format de referència (i.e. FIS o AATRM del Departament de salut).
  • Per la presentació de la memòria s’utilitzarà el format de la SCR específic per projectes de recerca.
 8. La recepció de la beca serà confirmada amb un correu electrònic per part de la secretaria abans de 24 hores de l’ enviament.
 9. Es notificarà el guanyador a l’ Assemblea General Ordinària del juny de 2023.
 10. En el cas de publicació nacional o internacional, s’haurà de fer referència al patrocini del projecte per part de la SCR.
 11. El Jurat estarà integrat pel President de la SCR, dos membres de la seva Junta Directiva i dos o més socis de la SCR.
 12. Els criteris d’avaluació de les beques inclouran el següents valors (puntuats del 0-10): originalitat, rellevància científica, grau de coneixement sobre l’estat actual del tema, consistència del disseny, coherència de la hipòtesi i els objectius, rotunditat de l’estudi, metodologia de l’estudi, possibilitats de realització i aplicabilitat dels resultats del projecte.
 13. La decisió del Jurat serà inapel·lable.
 14. Cap projecte amb puntuació inferior a 5 podrà optar a beca.
 15. La Beca es podrà declarar deserta si, a criteri del Jurat, s’estimés que els projectes presentats no tenen el nivell científic adequat.
 16. La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.

Presentar-se a les Beques SCR

Per poder ser candidat i optar a les Beques de la SCR, s’haurà d’enviar 2 còpies de la memòria del projecte en format electrònic (1 còpia amb el nom del sol·licitant i 1 còpia anònima, on no ha de constar cap nom propi, ni del grup de treball) de tota la documentació presentada a la secretaria acadèmica de la SCR Carolina Pérez García a (email: perezgarcia.carolina@gmail.com) i a la secretaria tècnica de la SCR Elena Granell (email: elena.granell@vhir.org) abans del 24 de maig de 2023 a les 23:59 h.

Així mateix, s’haurà d’adjuntar la documentació detallada al punt 7 de les bases.

A continuació us podreu descarregar la plantilla per demanar la beca amb el nom i la plantilla per demanar la beca de forma anònima.

Comparteix-ho!